Horizon Atelier Evere
Het Andere Atelier

Uit de vele gelijkaardige assen worden drie assen geselecteerd die een andere identiteit en functie krijgen. 

DE LEOPOLD III - De verbindingsas met de luchthaven is tevens een as waar grote kantoor- en woontorens op ingeplugd zijn, alsook woonhuizen. De centrale laan die al zeer ruim bemeten is, wordt nogmaals ontdubbeld aan de voet van de gebou- wen. Bovendien worden de gebouwen ook aan de achterzijde ontsloten met een brede verkeersas. (Genèvestraat). Zou het niet fijn zijn om een brede zone te voorzien voor fietsers en wandelaars en tegelijkertijd een aangenaam maaiveld aan de gebou- wen te voorzien? Eén van de belangrijkste poorten tot de stad verdient beter en kan een prominente boulevard worden die inzet op belevingskwaliteit.

AUGUST DE BOECKSTRAAT - Deze laan verbindt het oude dorpscentrum van Evere met het nieuwe moderne Evere via een brug over de spoorweg. Aan de zijde van het nieuwe Evere bevindt zich een boven- lokale sportvoorziening. Aan de andere zijde bevindt zich het treinstation van Evere. In tegenstelling tot het middeleeuwse stadsweefsel van de vijfhoek, is er in Evere plaats genoeg om sportinfrastructuur

te voorzien. Deze sportinfrastructuur is niet alleen nuttig voor de lokale bevolking maar kan ook een belangrijke schakel zijn voor de rest van de stad. In het kader van de lezing van de 15-minuten-stad van Parijs is de bereikbaarheid van dergelijke functie aangehaald. Het voorstel bestaat dan ook uit een groene verbindingsstrip waarop functies worden ingeplugd.

DE OUD-STRIJDERSLAAN - De breedte van de straat zou het anders doen vermoeden, maar deze straat is een lokale as. Slechts ongeveer de helft van de straat zou volstaan om in de huidige, laat staan de toekomstige, verkeersafwikkeling te voorzien. Wat als we de helft van de straat uitbreken? Wat komt er dan in de plaats?

Groene verbindingsas tussen oud Evere en nieuw Evere & Leopold III laan als aangename boulevard.

Op de groene strip zijn de supermarkten ingeplugd en worden de versnipperde restruimtes omgevormd tot publieke voorpleinen.

Het ontwerpvoorstel zet radicaal in op een nieuwe helderheid en kiest voor een duidelijk lokale groene as, dwars op Leopold III, die nadrukkelijk de actieve modi privilegieert. Ook op de parallelle wegen krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Faciliteiten voor gemotoriseerd verkeer zijn hier minder van toepassing. Parkeren langs de weg heeft hier weinig betekenis gezien alle grote func- ties (supermarkt, sporthal, ...) parkeervoorziening bij de bestemming zelf voorzien. Dus kan deze ruimte onthard en voorpleinen gecreëerd worden, waardoor meer kwaliteit en ontmoetingsruimte ontstaat aan de voorkant van de voorzieningen (zoals de supermarkten Carrefour en Delhaize). Supermarkten zijn de plekken bij uitstek waar alle soorten mensen, op alle mogelijke momenten overdag samenkomen. Nochtans worden deze ruimtes niet als belangrijke ontmoetingsruimtes behandeld. Hoe kunnen de huidige restruimtes, waardige voor- pleinen en ontmoetingsplekken worden? Zo wordt ook deze tussenruimte in de stad een aangename bestemming op zich en vormt zich een nieuwe centraliteit voor Evere. Dit geeft ook meteen meer stedelijke kwaliteit aan de toegangsweg Leopold III.